ZH-CN
头虱护理

头虱二合一护理洗发水

这种含有精油的有机洗发水用于帮助去除虱子和死虱子。消毒和舒缓头皮。
  • 150ml
  • Cruelty Free
  • Cruelty Free Asterisque
  • Vegan Asterisque
  • 99-48
You will like also
Accessed recently
Customers feedback