ZH-CN


      植物油

      有机荷荷巴油

      有机荷荷巴油创造了一种对抗外部入侵的“屏障”效应高度保护皮肤,它在皮肤上复制一层看不见的薄膜,保护它免受风和寒冷入侵。
      • 30ml
      • 50ml
      • Cruelty Free
      • Vegan
      • 100


      You will like also
      Accessed recently
      Customers feedback